पदानुक्रम

Organogram

मंत्री उपभोक्ता मामले विभाग > राज्य मंत्री उपभोक्ता मामले विभाग > सचिव उपभोक्ता मामले विभाग > निदेशक उपभोक्ता मामले विभाग एवं नियंत्रक विधिक माप विज्ञान > उपनियंत्रक विधिक माप विज्ञान > सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान > विधिक माप विज्ञान अधिकारी